hukuk ilmi

Olayı idari suçun oluşumundan ayıran nedir?

Rus mevzuatı, idari davadaki işlemlerin sona ermesine bağlı olarak çeşitli nedenlerle öngörmektedir. Bu zemin, bir olayın veya bir korpus delicti'nin yokluğunu içerir. Bu kategorilerin her birinin ne anlama geldiğinin açık bir şekilde anlaşılması, aralarındaki benzerlik ve farkın ne olduğu, suçun doğru şekilde nitelendirilmesi ve ihlalin ciddiyetine karşılık gelen ceza türünün seçilmesi için önemlidir. İdari işlem kategorisi olarak e

Bir mahkeme emri ile icra emri arasındaki fark nedir?

Mahkemeye çıkmak haklarınızı korumak için etkili bir önlemdir . Ancak, davanın kararı her zaman sona ermez ve eğer borçlu gönüllü olarak ödemeyi reddederse davacı zorla borç alma kabiliyetine sahiptir. Cezanın verildiğine dayanan belge, emir veya icra emri olabilir. Bunlar, dava için parti için pratik öneme sahip diğer yönleri alma, biçimlendirme özelliklerine sahip, karşılıklı münhasır belgelerdir (yalnızca bir tanesi verilir). Mahkeme emri Rusya Federasyonu

Kira sözleşmesi veya hediye tapusu seçmek daha iyi ne olabilir?

Mülkiyetin mülke devri, satış, kira veya bağış anlaşmalarıyla kural olarak yapılır. Satın alma ve satma hakkında bir fikrimiz varsa, kira ve hediye sözleşmeleri soru sorar: ne seçmeli, hangisi daha karlı? Kira nedir Kira, devredilen malın karıdır . Medeni Kanun bu kavramı şöyle açıklar: “Bir sözleşmede, bir taraf (kira alıcısı) mülkiyeti başka bir tarafa devretmektedir (kira ödeyen) ve alıcı, alınan mal karşılığında, alıcıya belirli bir miktar para şeklinde kirayı düzenli olarak ödemeyi taahhüt eder. içeriği farklı bir biçimde. " Bu belge note

Borç devri ile tazminat davası arasındaki fark

Devletimizin mevzuatında, hak ve yükümlülüklerin bir kişiden diğerine anlaşarak geçilmesine olanak sağlayan bir araç var. Bu prosedür, medeni hukuk disiplininde bir kurumdur ve yükümlülük altındaki kişilerin değişmesi olarak adlandırılır. Mevcut hukuk mevzuatı bu sürecin iki türünü belirlemektedir: bir alacaklının değiştirilmesi, hakların yeni bir tahsilciye devri anlamına gelir ve bir borçlunun değiştirilmesi bir görev devridir , çoğunlukla bu borç maddi olarak eşdeğer olarak ifade edilir. Borç Transferi: Temel Unsurlar Neredeyse

Bir ajans anlaşması ile bir komisyon anlaşması arasındaki fark nedir?

Herhangi bir işlem belirli bir amaç içindir. Yazılı sözleşmeler iki veya daha fazla konu arasındaki yasal ilişkiyi yönetir. İkna hazırlık ve imzalama belirli bir sırada gerçekleşir. Birkaç çeşit sözleşme vardır. En popüler ve arananlardan biri ajans ve komisyon anlaşması. Her birinin kendine has özellikleri ve avantajları vardır. Acentelik sözleşmesi Acent

Kiralama ve kiralama arasındaki fark nedir?

İnsanlar her zaman ev veya ticari amaçlarla kullanmak için gerekli mülkü alma fırsatına sahip değildir. Daha sonra geçici kullanım için bu tür şeylerin ve nesnelerin transferinde özel mal sahipleri veya tüzel kişiler ile görüşmek zorundadırlar. Bu tür bir medeni hukuk ilişkisi, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun maddeleriyle yönetilmektedir. Kiralık nedir Kira, m

Birey ve girişimci arasındaki fark nedir?

Bazı iş projelerinin bireylerin isteklerini karşılamak için yaratıldığı görülmektedir. Önemli yatırımlar gerektirmezler ve bu nedenle iflastan korunurlar. Mobildirler ve diğer faaliyetlerle uyumludurlar, yaş sınırlaması yoktur ve nihayetinde girişimcilik kaydı gerektirmezler. Öte yandan, pek çok ticaret türü girişimci statüsü olmayan bir kişi için mümkün değildir. Örneğin, bir dükkan, pizzacı ve

HOA veya yönetim şirketi daha iyi: farklılıklar ve özellikler

Rusya Federasyonu Konut Kanunu yasalarına göre, bir apartmanın sahip olduğu her grup sahibi bağımsız olarak onun için yönetimi seçme hakkına sahiptir. Rusya'da iki tür yönetim vardır: “TSZH” ve yönetim şirketi ile yapılan sözleşmenin imzalanması. Her yönetimde madalyonun iki yüzü vardır. Kime güveneceğine karar ve

Velayet ve güvenilirlik arasındaki fark nedir?

Rusya Federasyonu vatandaşlarının çoğu, vesayet ve mütevelliğin aynı kavramlar olduğuna inanıyor. Nitekim, bir ve ikinci terim, yaşları gereği, bunu yapamayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir bakım süreci anlamına gelir. Ancak, vesayet ve mütevelli arasında sadece benzerlikler değil, farklılıklar da vardır. Bu tanımları ayırmak için

Suçu idari suçtan ayıran nedir?

Günlük yaşamda, çeşitli yasa ihlalleri ortaya çıkar. Vergi, işgücü, idari ve diğer şubeleri normlarıyla ilgili olabilirler. Bazen bu ihlallere suç denir ve idari suçlarla karıştırılır. Suç hakkında Ceza hukukunda, suç kanunu tarafından verilen cezanın ardından yanlış bir işlemin komisyonu anlamına gelen bir suç kavramı geliştirilmiştir. Bu kavramdan, bu şekilde normal

Hırsızlığın hırsızlıktan farkı nedir?

Bir başkasının mülkünü yasadışı bir şekilde tahsis etmiş bir kişi, neredeyse her zaman ceza sorumluluğu gibi bir cezalandırma gerektiren eylemiyle ciddi bir ihlal gerçekleştirmektedir. Bu tür eylemin birçok adı var: Sahtecilik. Hırsızlık. Hırsızlık. Yağma. Hırsızlık. Yağma vb. hırsızlık Hırsızlığa, belirl

Bir avukatı noterden ayıran şey: özellikleri ve farklılıkları

Hukuk eğitimi alan uzmanlar, devletin ve kamusal yaşamın birçok alanında talep görmektedir. Sözde hukuk fakültelerinden mezun olan ve ilgili diplomaya sahip kişiler. Farklı yasal uzmanlıkları var. Ne avukat olabilir Avukatlara, hukuki normların doğru uygulanmasını sağladıkları devlet aygıtının çalışanları olarak ihtiyaç duyulmaktadır . Taslak yasalar ve yönetmel

Hırsızlığı hırsızlıktan ayıran şey: özellikler ve farklılıklar

Ceza hukuku terminolojisinde, bu tür bir karışıklık sıklıkla ortaya çıkmaktadır: Benzer nitelikteki birkaç suç arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün değildir. Hırsızlık ve hırsızlık özellikle kafa karışıklığı yaratır, çünkü bu iki yasa dışı eylem özellikle biçimsel özellikleri bakımından benzerdir. Birinci ve ikinci durumlarda, aynı yasad

Bir avukatı avukattan ayıran şey - kavramlar arasındaki farklar

Günlük iletişimdeki az sayıda vatandaş, “avukat” ve “avukat” kavramlarının eş anlamlısı olarak kullanılır. Ancak, bu tamamen doğru değil. Bu makale, farklılıkları anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. "Avukat" kavramının genişliği hakkında Bu uzmanlık modern toplumda yaygındır. Avukatlar, bir hukuk fakültesinden vey

Ahit hediyesinden farklı olan ne?

Mevcut yaşam durumuna bağlı olarak, bir insanın bir seçenekle karşı karşıya kaldığı, mülkünün mirasçılarına nasıl bir vasiyetname yazılacağı veya hediye verileceği konusunda sıkça karşılaşılan durumlar vardır. Özel yasal bilgi eksikliği, bir bağış sözleşmesi ile bir irade arasındaki farkı bulmaya izin vermiyor. Ve mevcut yaşam durumu, değerleri baş

Özgürlüğün kısıtlanmasının şartlı terimden ne kadar farklı olduğu

Yasa çizgisini aşan tüm hükümlüler özel kurumlarda dış dünyadan ayrı tutulmaz - sömürgeler, bazıları özgürlük içinde belirli bir süre kısıtlanır, bazıları ise askıya alınmış bir cümle şeklinde suçlanır. özgürlüğün kısıtlanması “Özgürlüğün kısıtlanması”, adli pratikte esas olan ceza türlerinden biri olarak kabul edilir. Bu ceza biçimi, 18 yaşına ulaşmış bir kişinin konumu

Anayasa ve yasa arasındaki fark nedir?

Latince'den çeviri "anayasa" kelimesi " cihaz, kuruluş " anlamına gelir. Bu, Anayasanın, devletin yapısı ve bu devletin toplumunun yaşadığı yasalar içindeki kuruluşu olduğu anlamına gelir. Devlet organlarının yaşadığı ve işlediği prensibi tanımlar, seçim sistemini belirler, vatandaşların hak ve yükümlülüklerini yansıtır. Anayasa devletin ana yasasıdır

Dilekçenin başvurudan mahkemeye farkı nedir?

Devlet organlarının çalışma prensibi yalnızca yazılı temyiz şekillerini içerir. Tabii ki, sözlü talepler ve ifadeler hiç kimse tarafından dikkate alınmayacaktır, bunun için başvuru sahibinin başvurmaya karar verdiği kurumun tüm form ve kurallarına uygun olarak bir belge hazırlamak gerekmektedir. Bu durumda temyiz zor

Özel bir noter halktan nasıl farklıdır?

Hem noterler hem de özel noter faaliyetlerinde aynı mevzuatla yönlendirilir. Onlar tarafından verilen belgeler aynı yasal güce sahiptir. Devlet noterlik hizmetlerinin sunumunu yakından kontrol eder. Ne devlet ne de özel noter, ilgili devlet lisansı olmadan çalışamaz. Böyle bir lisans almak o kadar kolay değil. Bunu almak i

Doğrudan niyeti dolaylı olandan ayıran nedir

Kasıtlı olarak işlenen suç, doğrudan ve dolaylı olan, sanığın eylemlerinde bulunur. Doğrudan niyet, özellikleri nelerdir? Doğrudan niyet, failin, önceden öngördüğü, ancak bilinçli olarak oluşmasını istediği eylemlerinden (eylemsizlikten) ciddi bir tehlikenin meydana geldiğini fark etmesini içerir. Dolayısıyla doğrudan ni

Bir mahkeme kararının mahkeme kararından farkı nedir

Bazen özel eğitimi olmayan bir kişinin farkı yasal terimlerle kavraması ve özünü anlaması zordur. Bu yüzden, herkes kararlarını, emirlerini bir kereden fazla yasal işlemlerle uğraşmak zorunda kaldığından, bu terimlerin ne olduğunu anlamaya değer. Başlıca nüanslardan biri, mahkeme kararlarının önceden tespit edilmesindeki farktır. Adli kararname ve karar,

086 ve 086 yardımları arasındaki fark nedir?

Çalışmaya kabul edilmek veya personel bölümünde ve eğitim bölümünde yeni bir işe başvururken, genellikle tıbbi bir sertifika almaları gerekir. Bu, çeşitli kurumların yöneticilerinin “haberi” değildir, bir kişinin belli bir pozisyona uygun olup olmadığını veya herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görüp görmediğini tespit etmeyi sağlayan gerekli bir önlemdir. Sertifikaların sağlanması olmadan

Bir kişinin hakları ve görevleri arasındaki fark nedir?

Çok azımız hak ve yükümlülükleri biliyoruz. Aksine, bir fikri vardır, ancak ne olduğu ve nasıl kullanılacağı temsil edilmez. Haklı olarak, bazılarımız bir kişinin yapabileceği eylemi düşünüyoruz ve ona hiçbir şey olmayacak. Sorumluluk, gerçekleştirmemiz gereken bir eylemdir, aksi takdirde iyi olmayacaktır. Örneğin, her insanın isted

Özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki fark nedir?

İlk yasal anların tarihinden itibaren çok fazla zamana sahip olan hukuk-yönelim. Ekonomik, yerel, sosyal, emek ve aile ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla, çatışma durumlarının yasal desteğine ve toplumun normlarına aykırı olayların yasal düzenlemesine ihtiyaç vardı. Bu bağlamda, yasal yön geliştirildi, özel ve kamu hukuku derecelendi. Kamu hukuku, özü Devlet

Protesto konusunda savcının temsil edilmesinden farklı olan ne?

Rusya Federasyonu mevzuatı aşağıdaki savcılık gözetim eylemlerini tanımlamaktadır: protesto, temsil, emir, resmi uyarı, karar. Savcıların yetkileri, savcı gözetim hareketleri temelinde kullanılır. Protesto nedir? Protesto, yasadışı bir yasal işlemden sonra ilgili yasada belirtilen organ veya görevliler tarafından gerçekleştirilir. Asıl görev, Rusya Fede

Tahkim mahkemesi normalden farklı ne olabilir?

Mahkeme, devletin belirli bir organıdır. Otoritesi tamamen şubelerin geri kalanından bağımsız - icra ve yasama. Adaleti idare eden mahkeme, toplumun konularının ilişkilerini düzenler ve davaları dikkate alarak ve son bir yasa çıkartarak aralarındaki çatışmaları çözer. Bu süreç tam olarak kanunla düzenlenir. Yargı sistemi, Anayasa

Kanun ve kanun yaptırımı arasındaki fark nedir?

Modern toplum, faaliyetlerinin pek çok alanında sürekli olarak düzenleme ve kontrole ihtiyaç duyacak şekilde düzenlenmiştir. Sadece tek bir vatandaşın hayatını değil, aynı zamanda çeşitli sorunlarla uğraşan çok sayıda kamu kuruluşunun faaliyetlerini de düzenlemek gerekiyor. Bunun için kanun ve kanun yaptırımı kanun çerçevesinde kullanılmaktadır. hukuk ilmi Modern toplum içi

Federasyon Konseyi, Devlet Duma'sından ne kadar farklıdır?

Bugün Rusya'da, en ünlüsü Devlet Duma'nın üyeleri olan çok sayıda siyasi parti bulabilirsiniz. Bu siyasi organla birlikte, Federal Meclis de görev yapar, birlikte Rusya Federasyonu Parlamentosunu oluştururlar. Federasyon Konseyi Federasyon Konseyine Rusya Federal Meclisinin ( Parlamento ) üst binası denir. Rusya Fede

Yasal normlar ve sosyal olanlar arasındaki fark nedir: tanım ve farklılıklar

İnsan, muhtemel izin verilebilirliğe ve tehlikeli anarşiye karşı yüksek düzeyde koruma garanti etmesi gereken sayısız davranış normunu icat etmiştir. Davranış standartları bağlayıcı ve sözleşmeye dayalı bir yapıya sahip olabilir, ancak her durumda güvenlik, refah ve belirli başarıları sürdürmeleri gerekir. Belirli kuralların genelli

Kanun ve tüzük: bu nedir ve nasıl farklılık gösterir

Demokratik bir devlet biriminin varlığının ön şartı, yaratılmasının ve işleyişinin yasal niteliğidir. Yasaların katı şekilde gözetilmesi insan ve medeni hakların gözetilmesi için tanınmış bir standarttır. Bu hak, herhangi bir halkla ilişkiyi kapsar. Hiçbir insan yaşam alanı yasal alanın dışında işleyemez. Sağın Formları. Hukuk normların

Ceza süreci ceza hukukundan nasıl farklıdır?

Soruşturma komiteleri, çocuk adaleti ve diğer yasal faaliyet nesnelerinin işlediği Rusya Federasyonu'nda günlük olarak onlarca suç işleniyor. Muazzam sayılarını ifşa etmek için, cezai işlem çerçevesinde oluşan uzun ve kapsamlı bir soruşturmaya ihtiyaç vardır. Katı yargı çerçevesinde ve ceza hukuku olmadan yönetilmesi imkansız - insanlar tarafından işlenen suçlar için ceza sisteminin oluşturulması süreci. Ceza süreci “Ceza muhakemesi usul

Sözleşme ve servis sözleşmesi: fark nedir ve ortak olan nedir

Sözleşme ve hizmet sözleşmesi kavramları medeni hukuk ilişkileri düzlemindedir. Bunlar belli bir anlamsal içeriğe sahip yasal kavramlardır. Birbirleriyle ilgilidir, ancak farklı anlamları vardır. Sözleşme nedir Sözleşme, yüklenicinin belirli bir işi gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Aynı zamanda, bu bir ne

Silahların kullanımı, kullanımlarından nasıl farklıdır?

Silah kullanımı ve silah kullanımı: genel kavramlar, benzerlikler ve terimlerin farklılıkları. Yasal uygulamada, birbirleriyle yakından ilişkili birçok terim vardır. Ancak, ilk bakışta, yorumlarına ilişkin ayrıntılı ve kademeli olarak aşina olduklarında, aslında bu kavramların açıkça ayrıldığı ve çeşitli durumlarda kullanılan, kendileri için istisnai bir anlamı olduğu açıktır. Aynı durum, “silah kullanma” ifadesi

Hırsızlığın araba hırsızlığından farkı nedir?

Bu makalede, “araba hırsızlığı” ve “araba hırsızlığı” gibi ifadeler tartışılmaktadır. Her iki durumda da, "yutkunmak" için istila et. Bu iki olaya bakalım. Araba hırsızlığı Araba hırsızlığı, bir araca hakim olmak gibi bir şey değildir. Araba kaçırma, aracın park sahibinin park ettiği yerden ayrıldığı andan itibaren tamamlanmış sayılır. Makinede daha fazla sürüş amacı ile hava kaçır

Ahlaki normlar yasal normlardan ne kadar farklıdır?

İnsan medeniyetinin gelişiminin tarihi, insanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesi, insan toplumunun belli kurallarının oluşturulması ile ilişkilidir. Bu kuralların en yaygın mekanizmaları ahlaki ve yasal normlardır. Doğru anlaşılması, uygulanması ve uygunluğu sosyal ilişkilerin istikrarını sağlar. Ahlakın özellikleri ve

Arazi ve mülk kiralamak arasındaki fark nedir?

Dünya, herhangi bir toplumda ana varlıktır. İnsanların ve ülkelerin refahı, verimli ve etkili kullanımına bağlıdır. Bu konuda, arazi kiralama ve mülkiyet hakkının doğru kullanımı, büyük bir rol oynar. Arazi ve arazi "Toprak" kavramı yaygındır. Genellikle belirli bir kara parçasını belirlemek için kullanılır. Bu alan, belirli sınırlamal

Bir mahkeme kararını tanımından ayıran nedir

Ne yazık ki, bazen haklar ancak mahkemeye başvurmak, haklılığı savunmak ve davranışlarının meşruiyetini kanıtlamak suretiyle korunabilir. Bununla birlikte, tüm vatandaşlar yargı tanımı ve kararı gibi yasal terimler hakkında bilgi sahibi olamaz. Temyiz sırasını da içeren pek çok farklılıkları vardır, çünkü iki terimin özünü anlamak avukatlar ve avukatlar için özellikle önemlidir. Mahkeme kararı: karakteristik Karar

İdari ve cezai sorumluluk: benzerlikler ve farklılıklar

İdari bölümden başlayalım. Adm tanımını anlamak. Sorumluluk, köke bakmak gerekir: idari ve yasal ilişkilerin temeli nedir. Birincisi, seçicidirler, yani yürütme yetkisi alanında sadece bir alanda gerçekleştirilirler. Yasal bir ilişki başlatmak için taraflardan birinin devlet otoritesine sahip bir kişi olması gerekir. İkincisi, adm. yasa

Suçun yanlış yapmaktan farkı nedir?

Bir kişi yasalarla düzenlenen yasakları ihlal ederse, davranışı herhangi bir suç türüne atfedilebilir: suç veya suiistimal. Bu, sosyal ilişkilerin bu hukuk alanında nasıl düzenlendiğine bağlıdır. Tüm suçların sahip olduğu ortak işaretler yanlış olmaları ve toplum için tehlikeleridir. Eylemleri sınırlandırdıkl

Bir birey yasaldan ne kadar farklıdır?

Çoğu zaman, yasal bir eğitimi olmayan insanlar, birey ile tüzel kişilik arasında önemli bir fark görmezler. Ancak gerçek hayatta, bu fark kendini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Birey nedir? Birey, bir ülkenin vatandaşı, bir yabancı veya vatandaşı olmayan bir kişidir, ancak bu kişilerin hepsine belirli görev ve haklar verilir. Bu kategori katego